Mixes paints in catalogue colours

Print
TitleDescription
SKUPackage
Mix Denber Metal Hit

Bright pastel shades.

5343011
5343022.5
5343035
53430418
Mix Denber Metal Hit

גידור אתר בנייה נועד למנוע כניסה של בלתי מורשים לאתר הבנייה. ככלל משמש הגידור למניעת פגיעות פיזיות מהציבור בעת ביצוע פעולות כמו בנייה, הריסה, פירוק, חפירה ועוד וכן להגן על הציוד והחומרים באתר הבניה.

5344011
5344022.5
5344035
53440418
Mix Denber Metal Hit

Saturated colors.

5345011
5345022.5
5345035
53450418
Mix Denbercryl 3000

Light colors.

1000118
Mix Denbercryl 3000

Colors medium.

1000218
Mix Denbercryl 3000

Saturated colors.

1000318
Mix Denbercryl 4000

Bright pastel shades.

100111
100102.5
100125
1001318
Mix Denbercryl 4000

Colors medium.

103121
103102.5
103135
1031418
Mix Denbercryl 4000
104121
104112.5
104135
1041418
Mix Polydor

Bright pastel shades.

4330222.5
4330235
43302418
Mix Polydor

Colours medium.

4501022.5
4501015
45142018
Mix Topcolor

Bright pastel shades.

4100012.5
4100225
41002418
Mix Topcolor

Colors medium.

4100362.5
4100475
41004918
Mix Topcolor

Saturated colors.

4100542.5
4100725
41007318