Mix Denber Metal Hit

%d7%93%d7%a0%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%98%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%98-5-487x800

גידור אתר בנייה נועד למנוע כניסה של בלתי מורשים לאתר הבנייה. ככלל משמש הגידור למניעת פגיעות פיזיות מהציבור בעת ביצוע פעולות כמו בנייה, הריסה, פירוק, חפירה ועוד וכן להגן על הציוד והחומרים באתר הבניה.